Mali Hizmetler Müdürlüğü

   MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak, Bakanlar kurulunun 22/04/2006 tarihinde resmi gazetede yayınlamış olduğu, daha sonra tekrar bakanlar kurulu tarafından iptal ederek 22/07/2007 tarihinde yeniden Danıştay kararına uygun olarak düzenlediği norm kadro uygulamasını göz önünde bulundurarak hareket etmiş ve erentepe belediyesi meclis kararı ile almış olduğu 03/01/2008 tarih ve M.2008/15–20 karar no ile müdürlüğün yönetmenliği belirtilmiştir.

GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
.
Erentepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Misyonu, hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması,  muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliliği kolaylaştırmaktır. Ayrıca Belediye mücavir alan içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet yapılmasını sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlayıp Erentepetepe’ta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını ekonomik sosyal ve kültürel şartlar göz önünde bulundurarak adil, hızlı ve kaliteli biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmaktır.
.
Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün Vizyonu;
.
1.Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle,
2.Verimliliği esas alarak,
3.Teknoloji Kullanımına öncelik tanıyarak,
4.Plan ve Projeye önem vererek,
5.Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,
6.Kaynakların etkin kullanılması sağlanarak,
7.Faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır.
.
B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
.
Müdürlüğün görevleri
.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 60. maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak Görev ve Sorumlulukları;
(1) Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak,
(2) İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren Müdürlük Bütçesini hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,
(3) Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek,
(4) Bütçe kayıtlarını tutmak,
(5) Müdürlüğün görev alanları içerisindeki gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
(6) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
(7) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
(8) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek
ve sonuçlandırmak,
(9) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak,
(10) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

SOSYAL MEDYAHİZMETLER