Nikah İşlemleri

 

Nikah İşlemleri

En Erken Ne Zaman Evlenilebilir

1. Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

2. On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.

3. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse .karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

Kimler Hangi Durumlarda Evlenemez

1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden .birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

5. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

6. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

Evlenmek İçin Nereye, Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvurulur

1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak .başvururlar.

2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" .ile yapılır.

3. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.

4. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

5. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki .imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.

6. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

Evlenebilmek İçin Sağlanması Gerekli Belgeler

1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği

2. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır.
Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kaydı örneği evlendirme memurluğuna verilir.

3. Evlenme Beyannamesi

4. Evrak belediye evlendirme biriminden alınır. Dört örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. .Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

5. Altışar Adet Vesikalık Fotoğraf

6. Verilecek altışar adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını .tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

7. Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu

8. Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi .için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması .durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık .kurulu raporu alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

9. Evlenme Ehliyet Belgesi -Evlendirme memuru başvuranların medeni  hallerinde kuşkuya kapılırsa ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden "evlenme .ehliyet belgesi isteyebilir.

10. Rıza Belgesi :16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

  • Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya .yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun .huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

  • Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

  • Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir..

Bir Kadın Evlendikten Sonra da Kendi Soyadını Kullanmak İstiyorsa Ne Yapmalıdır

Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. .Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

Bir Türk'ün Bir Yabancı veya İki Yabancının Birbirleriyle Türkiye'de Evlenme Koşulları Nelerdir

1. Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

2. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

3. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe "Evlenme Ehliyet Belgesi" alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir.

4. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde .evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

5. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi'ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından .gerçekleştirilecektir.

Evlenmenin Oturulan Yerden Başka Yerde Yapılmasının Koşulları Nelerdir

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

Evlilik Sonrası Ne Tür Bir Belge Verilmektedir ve İstenirse Dini Tören Ne Zaman Yapılabilir

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.

SOSYAL MEDYAHİZMETLER